Voorwaarden/disclaimer

Algemene voorwaarden IMA Virtual Assistance

1.      Toepasselijkheid

1.1.   Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op – en maken onlosmakelijk deel uit van – iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft op door …………………………………………………………………..………. gevestigd te ……………………………………. verder te noemen “gebruiker”, te leveren producten van welke aard dan ook, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

1.2.   In deze algemene voorwaarden wordt met “de klant” bedoeld: iedere (rechts)persoon die bij of via gebruiker diensten afneemt

1.3    Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien partijen dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

2.      Totstandkoming en wijziging overeenkomst

2.1    Alle aanbiedingen en offertes door gebruiker, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is opgenomen. Indien er geen termijn is afgesproken, vervalt de aanbieding na 30 dagen. Eerst door schriftelijke (order)bevestiging van gebruiker of door feitelijke uitvoering door gebruiker komt een overeenkomst tot stand.

2.2    Alle aanduidingen in aanbiedingen, offertes of overeenkomsten strejken slecht ter indicatie. In het contract worden de definitieve afspraken vastgesteld. Het aantal af te nemen uren word voor aanvang van de opdracht vastgesteld. Wanneer het aantal uren welke zijn aangevraagd gebruikt zijn dient een nieuwe contract ondertekend te worden. Indien besloten word om structureel op langer termijn diensten af te nemen zal dit eenmalig op het contract worden vermeld. Het contract word stilzwijgend verlengt. Indien er in dit geval geen gebruik na afloop van deze periode wenst gemaakt te worden van de aangeboden diensten, betreft er 1 maand opzegtermijn.

2.3    Kennelijke verschrijvingen of vergissingen in de aanbiedingen van gebruiker ontheffen haar van de nakomingsplicht en/of eventuele verplichtingen tot schadevergoeding daaruit voortvloeiend, ook na de totstandkoming van de overeenkomst.

3.      Uitvoering van de overeenkomst

3.1    Levering vindt plaats volgens afspraak. Indien de klant afname op het overeengekomen moment weigert, of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is gebruiker gerechtigd de diensten voor rekening en risico van de klant op te slaan.
Algemene voorwaarden IMA Virtual Assistance

3.2    Diensten gelden als geleverd, zodra gebruiker de klant ervan in kennis heeft gesteld dat de zaken, al dan niet nog geheel te zijn afgerond. Vanaf het moment van levering komen de geleverde diensten voor risico van de klant.

3.3  De opgave van leveringstermijnen in aanbiedingen, offertes, overeenkomsten of anderszins wordt door gebruiker steeds naar beste weten gedaan en deze termijnen zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn niet bindend.

4.      Prijzen

4.1  Tarieven zijn vastgesteld op basis van het tarievenoverzicht welke kenbaar is gemaakt op de website. Tarieven zijn exclusief 21% BTW.

5.      Betaling

5.1  Betaling dient steeds plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. De klant is niet gerechtigd om enige vordering op gebruiker te verrekenen met de door gebruiker in rekening gebrachte bedragen.

5.2  Gebruiker heeft steeds het recht om af te leveren of geleverde diensten per deellevering te factureren.

5.3    Betaling geschiedt door storting of overmaking op een door gebruiker aangewezen bank- of girorekening. Gebruiker heeft steeds het recht om zowel vóór als na de totstandkoming van de overeenkomst zekerheid voor de betaling c.q. vooruitbetaling te verlangen, zulks onder opschorting van de uitvoering van de overeenkomst door gebruiker, totdat de zekerheid verschaft is en/of de vooruitbetaling door gebruiker is ontvangen. Indien vooruitbetaling zou worden geweigerd, is gebruiker bevoegd de overeenkomst te ontbinden en is de klant aansprakelijk voor de daaruit voor gebruiker voortvloeiende schade.

5.4    Er geldt een betalingstermijn van 14 dagen waarin de factuur betaald dient te zijn. Indien betaling uit blijft volgt er een herinnering met € 20,- administratie-kosten, 2e herinnering ad € 40,- administratie-kosten. Bij uitblijvende betaling wordt een deurwaarder ingeschakeld. Na geen reactie op de 2e herinnering volgt een blokkade op de werkzaamheden.

Algemene voorwaarden IMA Virtual Assistance

5.5  Onverminderd de overige rechten van gebruiker uit hoofde van dit artikel, is de klant jegens gebruiker gehouden om de incassokosten te vergoeden die gebruiker heeft moeten maken en welke verder gaan dan het versturen van een enkele sommatie of het enkel doen van een – niet aanvaard – schikkingsvoorstel, het inwinnen van eenvoudige inlichtingen of het op gebruikelijke wijze samenstellen van het dossier. Deze kosten worden vastgesteld op basis van de op dat moment daarvoor geldende richtlijnen bij rechtbanken in Nederland.

6. Werktijden
6. Werktijden zijn van maandag tot en met vrijdag van 08.00 uur tot 13.00 uur Nederlandse tijd. Opdrachtnemer is telefonisch, per email, sms, watsapp en hangouts te bereiken tijdens werktijden. Opdrachtnemer tracht alle opdrachten binnen een periode van 24 uur te voldoen. Redelijkerwijs kan het voorkomen dat opdrachten niet binnen de 24 uur termijn kan worden voltooid. Opdrachtgever dient er voor te zorgen dat alle informatie op tijd binnen is voor een opdracht. Hier zullen duidelijke afspraken over worden gemaakt.

7.      Ontbinding en beëindiging

7.1  De klant wordt geacht in verzuim te zijn indien deze enige verplichting uit de overeenkomst niet of niet tijdig nakomt, alsmede indien de klant niet voldoet aan een schriftelijke aanmaning om binnen een gestelde redelijke termijn alsnog volledig na te komen.

7.2  In geval van verzuim van de klant is gebruiker gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding, en onverminderd de haar toekomende rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door een daartoe gerichte schriftelijke mededeling aan de klant en/of het door de klant eventueel aan gebruiker verschuldigd bedrag terstond in zijn geheel op te eisen en/of het eigendomsvoorbehoud in te roepen.

7.3  Gebruiker is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden indien de klant surséance van betaling of faillissement aanvraagt of tegen hem aangevraagd wordt of beslag op het geheel of een gedeelte van haar vermogen wordt gelegd. Alle gefactureerde bedragen worden alsdan direct opeisbaar. gebruiker zal vanwege deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

Algemene voorwaarden IMA Virtual Assistance

8.     Overmacht

8.1 Gebruiker is niet aansprakelijk indien een tekortkoming het gevolg is van overmacht. Gedurende de periode waarin sprake is van overmacht worden de verplichtingen van gebruiker opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht de nakoming van de verplichtingen door gebruiker niet mogelijk is langer duurt dan drie maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat ter zake enige gehoudenheid tot schadevergoeding zal bestaan.
8.2 Onder het begrip ‘overmacht’ als bedoeld in dit artikel wordt in ieder geval verstaan, onvoorziene omstandigheden, ook van economische aard, welke buiten schuld of toedoen van gebruiker zijn ontstaan, zoals onder andere ernstige storing in het bedrijf, noodgedwongen inkrimping van de productie, stakingen en uitsluitingen, zowel bij gebruiker als bij toeleveringsbedrijven, oorlog, vijandelijkheden, staat van beleg, mobilisatie, hetzij in Nederland hetzij in enig ander land waar eventuele vestigingen van gebruiker of van toeleveringsbedrijven zijn gevestigd, vertragingen in het transport of vertraagde of foutieve levering van zaken of materialen of onderdelen door derden waaronder begrepen toeleveringsbedrijven van gebruiker.

Algemene voorwaarden IMA Virtual Assistance

9.     Aansprakelijkheid
9.1 Gebruiker is uitsluitend aansprakelijk voor schade die de klant lijdt, indien en voor zover die schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van leidinggevenden van gebruiker.

9.2 De totale aansprakelijkheid van gebruiker zal in alle gevallen zijn beperkt tot vergoeding van directe schade, waarbij het totale door gebruiker aan de klant te betalen bedrag uit hoofde van eventuele ongedaanmakingsverplichtingen en vergoeding van schade nimmer meer zal bedragen dan maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW).

9.3 Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, indien en voor zover de klant zich tegen de desbetreffende schade heeft verzekerd dan wel in redelijkheid had kunnen verzekeren.

10    Geschillen en toepasselijk recht

10.1 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden dan dient de uitleg van die bepaling(en) plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

10.2 Op een met gebruiker gesloten overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

10.3 Alle eventuele geschillen die betrekking hebben op deze overeenkomst of die uit deze overeenkomst voortkomen, zullen in eerste aanleg worden beslecht door uitsluitend de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de gebruiker ten tijde van het sluiten van deze overeenkomst is gevestigd.